top of page

شروع همکاری با اساتید با تجربه


بنیاد توامند سازی ز از شروع همکاری با تیمی از اساتید نخبه و کادر علمی مجرب خبر داد. معلمین عزیز قرار است تا مطالب علمی مرتب با هر صنف را طبقه بندی کرده تا دانش آموزان عزیز از شیوه نوین علمی و آموزشی بهره مند شوند.

10 views0 comments
bottom of page